Kvalitet och miljö

Certifierad kvalitet

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Boardic sedan 2016 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Certifikat ISO 9001

Hållbart – hela vägen

Visste du att vi i Sverige planterar fler träd än vi avverkar. Hela processen från avverkning, produktion och distribution av trä släpper ut mindre koldioxid än vad skogen som växer binder. Om träprodukter användes mer i stället för fossilbränsleintensiva produkter skulle utsläppen av växthusgaser minska.

Hela Boardics verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete, exempelvis genom att utveckla våra logistiklösningar och vår avfallshantering.

Vi uppfyller EUTR:s krav, där vi förvissar oss om att vår råvara inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper eller skogar där höga bevarandevärden är hotade. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard. Har du frågor om vårt miljöarbete, är du välkommen
att kontakta vår VD.

Certifikat ISO 14001

FSC®-certifierade produkter

I vårt hållbarhetsarbete ingår att våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®. Alla FSC®-cerifierade produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och kan spåras hela vägen tillbaka till skogen. Denna certifiering gäller för våra hardboard– och plywoodskivor.

Genom certifieringen kan du vara säker på varifrån skivorna kommer eftersom hela kedjan är certifierad, från skogsbruket – till fabriken – till dig som kund. Det handlar inte bara om ursprunget, utan också om arbetssätt och återplantering av skogen. I takt med att fler och fler av våra produkter blir certifierade kommer de att märkas med certifikatet. Nu fortsätter arbetet så att certifieringen till slut ska omfatta alla produkter som går att certifiera, både
i vår svenska och estniska produktion.

En oberoende certifierare kontrollerar att vi klarar alla krav samt har ett fungerande kvalitetssystem för interna rutiner. Certifikatet är tidsbegränsat och följs upp.

Det här är FSC®

FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council, en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC® verkar för att världens skogar ska brukas på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. Organisationen utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen och certifieringen bygger på tio grundprinciper. Bl a slår de vakt om hotade djur och växter, markens förmåga att bära skog i framtiden, sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen och urbefolkningars rättigheter. SAI-COC-012241.

Om FSC® FSC®- certifikat

Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Boardic är sedan 2019 certifierade av PEFC som tillsammans med certifierade skogsägare och entreprenörer verkar för ett hållbart och ansvarsfullt nyttjande av skogen. Vi vill att samhället ska få tillgång till hållbart producerad, förnyelsebar och klimatsmart skogsråvara genom oberoende tredjepartscertifiering  – från skog till färdig produkt. 

 

PEFC är en oberoende och icke-vinstdrivande global organisation som utvärderar och godkänner nationella standarder för certifiering som uppfyller PEFC:s internationella kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. PEFC-märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav.

 

Målsättningen är att utveckla ett hållbart skogsbruk med god balans mellan uthållig virkesproduktion, miljöhänsyn och sociala intressen. PEFC-certifiering bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att kraven följs. Standarden revideras också med regelbundna intervall i en öppen process där intressenterna är delaktiga.

PEFC Certifikat Om PEFC

Verksamhetspolicy

Omfattning

Företaget bedriver utveckling och produktion gällande träbaserade förpackningslösningar. Hela vår verksamhet omfattas av vårt verksamhetssystem som är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) samt efterlever kraven i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Boardic AB:s helägda estniska dotterbolag omfattas inte av företagets certifierade ledningssystem utan hanteras som en kritisk underleverantör.

Vi har en policy som sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi kallar den för verksamhetspolicy. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål som följs upp återkommande. Inom samtliga områden utgår vår verksamhet från gällande lagar och krav. Högsta ledningen utgörs av företagets styrelse.

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

Vi är ett modernt förpackningsföretag som genom anpassade lösningar vill uppfylla kundernas förväntningar och behov. Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete där vi är duktiga på att rapportera tillbud och att utvärdera risker. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö, vilket bland annat innebär att alltid använda erforderlig skyddsutrustning och arbeta enligt säkerhetsrutiner.

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan

Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete, t.ex. genom att utveckla våra logistiklösningar och vår avfallshantering. Vi uppfyller EUTR:s, PEFC:s och FSC:s krav, där vi förvissar oss om att vår råvara inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper eller skogar där höga bevarandevärden är hotade.

Skog och miljö

Vill du lära dig mer om skogens bidrag i klimatutmaningarna?

Läs mer

Läs gärna också om hur Skogsindustrierna arbetar med hållbarhetsfrågor

Läs mer

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress här för att ta del av Boardics nyheter